Бухгалтерски й учет SIA и самозанятых лиц в полном объеме: - обработка первичных документов, учет, контроль; - Годовой
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Meklēju grāmatveža pamatdarbav ietu vai Piedāvāju sakārtot Jūsu maza vai vidēja uzņēmuma grāmatvedīb u. Darbs ar VID
Rīgas rajons, Salaspils
Nepab. augstākā
LV, RU
Bilancspējīg a grāmatvede sakārto grāmatvedīb as dokumentāci ju no pirmsdokume ntiem līdz gada pārsktam. Strādāju ar SIA, IK
Jelgava un raj., Jelgava
Augstākā
LV, RU, EN
Profesionāli grāmatvedīb as ārpakalpoju mi Jūsu uzņēmumam. Laipni apkalposim klientus no Zemgales, Kurzemes, Rīgas u.
Jelgava un raj., Jelgava
Augstākā
LV, RU, EN
Cien. darba devēj, Esmu cītīgs, mērķtiecīgs , punktuāls, precīzs, apzinīgs un motivēts grāmatveža profesijas īpašniek
Rīga, Mežciems
Vidējā-prof.
LV, RU, EN
Piedāvāju pilnu grāmatvedīb as cikla nodrošināša nu atbilstoši LR likumdošana i Sia, IK un pašnodarbin ātām personām : - gr
Rīga, Cits
Maģistrs
LV, RU
Транспортный бухгалтер. Ищу маленькую фирму SIA не больше 3 фур на полное обслуживани е. Опыт в международн ом транспорте
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU
Piedāvāju grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidējiem uzņēmumiem, privātperso nām. Ikdienas grāmatvedīb a, darba algu
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
SIA V. O. T. Accounting piedāvā šādus pakalpojumu s: Operatīvi sagatavojam visus nepieciešam os dokumentus priekš Uzņēmu
Rīga, Cits
Augstākā
LV, RU, EN
Meklēju papilddarbu vēlams grāmatveža amata. Piedāvājumu s sūtiet uz e-pastu.
Daugavpils un raj., Daugavpils
Bakalaurs
LV, RU
Полное бухгалтерск ое обслуживани е юридических лиц. Дополнитель но юридическая помощь. Приведу бухгалтерию в порядок. Бухг
Rīga, Mežciems
Augstākā
LV, RU
Kvalificēts (Lr sertifikāts ) grāmatvedis nodrošinās Jūsu uzņēmuma pilna cikla grāmatvedīb as apkalpošanu , ja nepieciešam s
Ogre un raj., Ogre
Augstākā
LV, RU, EN
Bilancspējīg a grāmatvede piedāvā pilna cikla grāmatvedīb as un lietvedības pakalpojumu s. Pieredze darbā ar dažādu formu
Rīga, Iļģuciems
Augstākā
LV, RU
Piedāvāju kā ārpakalpoju mu sakārtot Jūsu grāmatvedīb u, lietvedību un personāldaļ u rūpīgi un laikā. Apņemos sagatavot v
Rīga, Jugla
Augstākā
LV, RU, EN
Вам нужен качественны й и недорогой бухгалтерск ий учёт? Звоните.
Rīga, Pļavnieki
Vidējā-prof.
LV, RU
Bilancspējīg a grāmatvede ar 20 gadu darba pieredze grāmatvedīb ā dažādās sfērās. Pilns grāmatvedīb as apstrādes cikls, no
Rīga, Sarkandaugava
Bakalaurs
LV
Помогу освоить 1С8 на Вашем рабочем месте, для дальнейшей самостоятел ьной работы.
Rīga, Zolitūde
Augstākā
LV, RU, EN
Bilancspējīg a grāmatvede veic pilna cikla grāmatvedīb as pakalpojumu s vidējiem, maziem uzņēmumiem, mikrouzņēmu miem, pašno
Rīga, Āgenskalns
Augstākā
LV, RU
Обслуживание от 30 Eur(Sia). 15-летний опыт работы в различных сферах услуг, торговле, производств е и т. д. Подготовка и
Rīga, centrs
Maģistrs
LV, RU, EN
Grāmatvede uzņemsies rūpes un atbildību par Jūsu uzņēmuma grāmatvedīb as sakārtošanu . Tas ir ērti un sasniedzami - no pir
Ogre un raj., Ogre
Augstākā
LV, RU, EN
Ищу работу бухгалтера, помощника бухгалтера на частичную занятость (1-2 дня в неделю). Можно на удаленный доступ.
Daugavpils un raj., Daugavpils
Augstākā
LV, RU, EN
Profesionāla bilancspējī ga grāmatvede ar 17 gadu pieredzi dažādās nozarēs piedāvā: - grāmatvedīb as uzskaites organizē
Rīga, Pļavnieki
Maģistrs
LV, RU, EN
Uzticiet sava uzņēmuma grāmatvedīb u bilancspējī gai, pašnodarbin ātai un pieredzējuš ai grāmatvedei . Sniedzu grāmatvedīb as
Jelgava un raj., Jelgava
Augstākā
LV, RU
Возьму на обслуживани е фирму, приведу в порядок бухгалтерск ий учёт. Составлю баланс. Занимаюсь решением юридических вопр
Rīga, Pļavnieki
Maģistrs
LV, RU, EN
Бухгалтер б/сп ищет работу в небольшой фирме со свободным графиком. Полное ведение бухгалтерск ого учёта, все виды отчё
Rīga, Ķengarags
Vidējā-prof.
LV, RU
Занимаюсь бухгалтерск им обслуживани ем фирм, есть свой офис.
Rīga, Iļģuciems
Vidējā-prof.
LV, RU
Grāmatvedība s uzskaite no 50.00 Eur mēnesī. Mēs esam grāmatvedīb as profesionāļ i un regulāri ceļam savu kvalifikāci ju a
Rīga, Jugla
Augstākā
LV
Беру микро и небольшие фирмы Sia, полное бухгалтерск ое обслуживани е, работаю дома сама на себя. стаж 26 лет. Рекомендаци
Rīga, Pļavnieki
Augstākā
LV, RU
Балансоспосо бный бухгалтер возьмет на обслуживани е фирму (Sia, Ik, Микропредпр иятия). Есть лицензионна я программа”1 C “(б
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU
Meklēju lietveža, grāmatveža palīga vai deklarētāja darbu. Darba pieredze skolā, lietvedībā, starptautis ko kravu pārvadā
Daugavpils un raj., Daugavpils
Bakalaurs
LV, RU
Sniedzu grāmatvedīb as pakalpojumu s maziem un vidējiem uzņēmumiem, mikrouzņēmu miem, pašnodarbin ātām personām. Strādāju
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Jums ir nepieciešam a palīdzība grāmatvedīb as un finanšu jautājumos varu Jums sniegt savu atbalstu un palīdzību. Man ir
Rīga, Iļģuciems
Augstākā
LV
Bilancspējīg a grāmatvede ar augstāko izglītību un galvenā grāmatveža darba pieredzi tirdzniecīb as uzņēmumā, revīziju dar
Rīga, Pārdaugava
Maģistrs
LV, RU, DE
Опытный, балансоспос обный бухгалтер ищет работу по специальнос ти в любой сфере хозяйственн ой деятельност и: - систематич
Rīga, centrs
Augstākā
LV, RU, EN
Bilancspējīg a grāmatvede ar darba pieredzi grāmatvedīb ā dažādās sfērās, arīdzan daudzdzīvok ļu māju apsaimnieko šas uzskai
Rīga, Imanta
Augstākā
LV, RU, EN
Bilancspējīg a grāmatvede ar 12 gadu darba pieredze grāmatvedīb ā dažādās sfērās. Pilns grāmatvedīb as apstrādes cikls, no
Dobele un raj., Dobele
Augstākā
LV, RU
Качественно и конфиденциа льно. Полный бухгалтерск ий цикл - от ежемесячной обработки данных и подготовки отчётов до балан
Rīga, Āgenskalns
Bakalaurs
LV, RU, EN
Kvalitatīvi grāmatvedīb as pakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem, pašnodarbin ātajiem, biedrībām, individuāla jiem kome
Rīga, Ziepniekkalns
Augstākā
LV, RU
Бухгалтерско е сопровожден ие для предприятий малого и среднего бизнеса: Полное ведение бухгалтерск ого и налогового учета
Rīga, Āgenskalns
Augstākā
LV, RU
Ищу работу помощника бухгалтера, обработка первичных документов, выставление счетов, табель учета рабочего времени, зара
Rīga, Ķengarags
Bakalaurs
LV, RU