Ja Jūs neapmierina Jūsu mājas apsaimniekošanas kvalitāte
Ja Jūs vēlaties samazināt/optimizēt savas apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu izmaksas

Tad izvēlaties ’Senču Sils Nekustamā īpašuma apsaimniekošana’’. Mēs esam profesionāla komanda, kas tirgū darbojas vairāk nekā 20 gadus. Šobrīd piedāvājam visdažādāko īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību:
-ĪPAŠUMU UZKOPŠANA, APKALPOŠANA UN TEHNISKAIS ATBALSTS
-NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĪBAS UN KVALITĀTES PAAUGSTINĀŠANA
-JURIDISKĀ PALĪDZĪBA KLIENTIEM UN FINANSĒJUMA PIESAISTE OBJEKTIEM

Mūsu PRIEKŠROCĪBAS:
+ atsaucīga komanda un darbinieki
+ caurskatāmība darbos un atbildībā
+ 24/7 avārijas dienests
+ ātra un operatīva reaģēšana uz problēmsituācijas novēršanu
+ saprotama un pārskatāmi izstrādāta cenu politika
+ pilns servisa klāsts
+ izstrādāt un ieviest mājas pārņemšanas procesu no iepriekšējā apsaimniekotāja un nodrošināt jaunu dzīvokļu īpašnieku biedrības dibināšanu
+ BEZMAKSAS veikt esošā vai iepriekšējā apsaimniekotāja darba kvalitātes novērtējumu – pārbaudot gan tehnisko dokumentāciju, gan uzkrājuma fonda izlietošanu atbilstoši likumdošanai un dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem.
+ patstāvīga sadarbības partneru uzrunāšana un sadarbība ar īpašnieku ieteiktajiem partneriem, izvērtējot to atbilstību, kompetenci un kvalitāti.

Sniedzam bezmaksas konsultācijas un pirmreizējo novērtējumu, izstrādājam piedāvājumu atbilstoši vēlmēm un paredzamajam budžetam, kā arī visi darbi un uzlabojumi tiek dalīti etapos un izpildīti atbilstoši iespējām.

RU
Если вас не устраивает качество домашнего хозяйства

Если вы хотите сократить / оптимизировать свои расходы на управление и коммунальные услуги

Тогда обращайтесь в Управление недвижимостью Senču Sils. Мы профессиональная команда, работающая на рынке более 20 лет. В настоящее время мы предлагаем широкий спектр услуг по управлению и администрированию недвижимости:
-УБОРКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
-ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ И КАЧЕСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
-ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТАМ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
+ отзывчивая команда и персонал
+ прозрачность действий и ответственности
+ 24/7 аварийная служба
+ быстрое и оперативное реагирование на решение проблемы
+ четкая и прозрачная ценовая политика
+ полный комплекс услуг
+ разработка и внедрение процесса передачи дома от предыдущего управляющего и обеспечение нового объединения собственников квартир
+ БЕСПЛАТНАЯ оценка качества работы нынешнего или предыдущего управляющего - путем проверки как технической документации, так и использования накопительного фонда в соответствии с законодательством и решениями сообщества собственников квартир.
+ самостоятельное обращение к партнерам по сотрудничеству и сотрудничество с партнерами, рекомендованными владельцем, оценка их пригодности, компетентности и качества.

Мы предоставляем бесплатные консультации и первичную оценку, разрабатываем предложение с учетом ваших пожеланий и предполагаемого бюджета, а также все работы и улучшения разбиты на этапы и выполняются в зависимости от возможностей.

Cena: 10 €

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:05.11.2020 11:18