Palīdzēšu risināt ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistītās problēmas:
- 15 gadu pieredze, augstākā izglītība tiesību zinātnēs un namu pārvaldīšanā, IV pārvaldnieka profesionālās kvalifikācijas līmenis, reģistrēta Ekonomikas ministrijas Pārvaldnieku reģistrā;
- veicu namu pārvaldīšanu, finanšu uzskaiti, darbu ar parādniekiem, sagatavoju dokumentāciju Mājas lietai;
- sagatavoju normatīvajiem aktiem atbilstošus īres, zemes nomas maksas, komunālo, nekustamā īpašuma nodokļa, nokavējuma procentu aprēķinus, pretenzijas, brīdinājumus, vienošanās, parāda atmaksas grafikus, prasības un pretprasības pieteikumus tiesai;
- nodrošinu pārstāvību strīdos par īres un komunālo maksājumu parādu apmēru un piedziņu tiesā, pārstāvību administratīvā procesa ietvaros;
- ir sava profesionāļu komanda ūdensapgādes, kanalizācijas, siltuma sistēmas, elektrosistēmas darbības, dzīvojamās mājas uzturēšanas nodrošināšanai.
Par pakalpojumu apjomu vienosimies individuāli.


Помогу решить проблемы, связанные с управлением жилых домов:
- 15-летний опыт работы, высшее юридическое образование и по управлению жилыми домами, IV профессиональный уровень квалификации, регистрирована в Реестре управляющих;
- управляю жилыми домами, веду финансовый учет, делопроизводство, обеспечиваю работу с должниками;
- подготовлю расчеты по арендной плате, аренде земли, коммунальным, налоговым платежам, штрафным санкциям, составлю предупреждения, претензии, соглашения, графики погашения задолженности, исковые заявления в суд;
- представлю Ваши интересы в спорах об размере арендной платы, коммунальных платежей, размере и взыскании долгов по коммунальным платежам;
- имею свою команду профессионалов в области водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, обслуживания жилых домов.
Объем услуг будет согласован индивидуально.

Cena: 15 €

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:06.12.2019 13:33