Raunas novada dome saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Ieviņas”, Drustu pagasts, Raunas novads.
Izsole notiks Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, 2020.gada 07.decembrī plkst. 10:30. Dalībnieku reģistrācija līdz 2020.gada 04.decembrim plkst. 12.00: klātienē Raunas novada domē vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, pieteikumu nosūtot uz zemāk norādīto e-pastu. Nosacītā cena EUR 1 500, 00 (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 150, 00 (viens simts piecdesmit euro 00 centi), reģistrācijas nauda EUR 25, 00 (divdesmit pieci euro un 00 centi), kas jāiemaksā domes kontā līdz reģistrācijai. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē un mājas lapā internetā. Informācija pa izemāk norādīto tālruni.

Izsoles norises adrese: Vidzemes iela 2, Rauna
Datums: 07.12.20
Ķīlas summa: 150 €
Vieta:Cēsis un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:24.11.2020 12:48