Tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Gaujas iela 24/24, Vangažos, Inčukalna novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 8, 7285 ha platībā.
Zemes vienībai noteikts lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods 1001.
Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 65302, 50 (sešdesmit pieci tūkstoši trīs simti divi eiro un 50 centi).

Izsoles solis ir EUR 1000, 00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi).
Pielikumā ir īpašuma novērtējums.

Papildus informācija un iegādes noteikumi pieejami līdz 2019.gada 26.jūlijā plkst. 14:00, Inčukalnā, Atmodas ielā 4 vai Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā.

Продаётся земля под застройку предприятием промышленного производства.
Осмотр возможен, заранее согласовав время с исполнительным директором Инчукалнской думы Оскаром Калныньшем.
В приложении оценка.
Дополнительная информация и условия покупки доступны до 26.07.2019 по адресу ул. Атмодас 4, Инчукалнс или на домашней странице Инчукалнского самоуправления.

Izsoles norises adrese: Atmodas ielā 4, Inčukalnā
Datums: 26.07.19
Ķīlas summa: 6 530.20 €
Vieta:Rīgas rajons

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:23.07.2019 15:52