Rucavas novada dome rīko atklātu mutisku ar augšupejošu soli meža cirsmu izstrādes tiesību izsoli īpašumā „Sila fonds”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā. Cirsmas apjoms ir 898, 24 m3, platība 3, 36 ha. Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 35280.00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 00 centi), nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas. Izsoles solis – 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi).
Minētā īpašuma zemes gabalā, meža zemju 1.kvartālā veicami mežu izstrādes darbi divu cirsmu divos nogabalos:
1. cirsma Nr. 1.:
1.1. atrodas zemes gabala 1.kvartāla 7.nogabalā, platība – 1, 95 hektāri,
1.2. cirtes veids – kailcirte.
2. cirsma Nr. 2.:
2.1. atrodas zemes gabala 1.kvartāla 38.nogabalā, platība – 1, 41 hektāri,
2.2. cirtes veids – kailcirte.
Izsoles notiks 2020.gada 7.janvārī plkst. 10:00 Rucavas novada domē „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās līdz 2020.gada 6.janvāra, plkst. 17:00.
Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā.

Izsoles norises adrese: Rucava
Datums: 07.01.20
Ķīlas summa: 35 280 €

Vieta:Liepāja un raj.

Unikālo apmeklējumu skaits: 1
Datums:02.01.2020 14:21