“Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” (sanitārais minimums). Mācību kurss ir obligāts visiem darbiniekie m, kur
Рига
10
Дорогие Дамы‼ Авторский мастер класс Анастасии Барановой из Киева. "От новичка до профессиона ла" Мастер - преподавате ль
Рига
200
Самый популярный семинар ручного микропигмен тирования- микроблейди нг. Натуральные брови без корок и неприятных эмоций
Рига
300
Стань моделью для студента Permanent Master и плати за услуги в 2 раза меньше. Брови - 50 Eur Контур губ - 50 EUR Ко
Рига
20
Обучение микропигмен тации в аккредитова нном учебном центре Permanent Master. Повышение квалификаци и на тематически х се
Рига
800
Перманентный макияж – Basic 2 Программа повышения квалификаци и Учебная программа: 100 академическ их часов Вид обуче
Рига
1,000
Jogas Speciālists ir jaunu iespēju profesija. Profesionāl ais mācību centrs Spa School aicina uz jauno programma Joga
Рига
-
Aicinām dažādos celtniecība s kursos-sant ehnika, krāsošana, iekšējā apdare, mūrniecība un c. Piedāvājam programmas:
Рига
139
Лови Летнее предложение от школы ''Art Baltic Spa'' весь июнь, июль на все виды массажа до -30% скидки. Самые низкие ц
Рига
69 €/мес.
Учебный центр "Aroda centrs" обучение по спец-м: - водитель автопогрузч ика/ электропогр узчика (предоставл яем практическ
Рига
60
Бизнес курсы по программам обучения: Директор (руководите ль) предприятия малого бизнеса. Менеджмент (управление ) бизнесо
Даугавпилс и р-он
175
Бесплатное индивидуаль ное обучение торговле на финансовом рынке Форекс. Вы можете освоить новые торговые системы, науч
Рига
-
Предлагаем получить профессию гида- экскурсовод а по Европе и Прибалтике. Срок обучения - 5 месяцев. Занятия по вторник
Рига
79 €/мес.
Перманентный макияж (Микропигме нтация). Klērs Studija - аккредитова нный профессиона льный учебный центр предлагает освоит
Рига
300
Permanentais meikaps (Mikropigme ntācija). Klērs Studija – akreditēts skaistumkop šanas izglītības centrs piedāvā apgūt pr
Рига
300
Aerogrāfija uz nagiem - 2 dienu dizaina apācības + aerogrāfs + materiālu sākuma komplekts Piesakies kursiem un saņem dā
Рига
220
Personas datu aizsardzība s speciālistu apmācība. Apmācību forma: kombinētā (elektronis ki +klātiene) Maksa: 426EUR,
Рига
426
Celtniecības nodaļa mācību centrā Buts piedāvā apgūt šādas profesionāl ās tālākizglīt ības un pilnveides programmas un pra
Рига
180 €/мес.
95 koda apmācības. Mācību centrs BUTS. Autoskolas adrese: Rīga, Meža iela 7 (ir autostāvvie ta); Mācību laiks: 16:00
Рига
70
Autoelektriķ i, automehāniķ i. Nenokavē pieteikšano s kvalifikāci jas kursiem. Mācību centrs Buts piedāvā apmācību aut
Рига
165 €/мес.
Kokapstrādes jomā mācību centrs Buts piedāvā apmācību šādās neformālās izglītības programmās: kokapstrāde s tehnoloģija
Рига
145 €/мес.
Automobiļu krāsošanas tehnoloģija s kursi. Nenokavē pieteikšano s. Mācību centrs Buts piedāvā apmācību neformālās izgl
Рига
214 €/мес.
Traktortehni ka B un C kategorija Valmierā. Jauna grupa jūlija sākumā. Nodarbības vakaros, apmācība, braukšana Valmierā.
Валмиера и р-он
250
Профессионал ьные курсы: Домработниц а /Горничная. Современная домработниц а - это высококвали фицированн ый специалист дома
Рига
-
Tūrisma pakalpojumu organizācij a un vadība (ekspress kurss). Kursa mērķis ir: bāziskie tūrisma jēdzieni, veidi, līdzekļi
Рига
-
Туристически й бизнес (экспресс курс). Целью курса является: базовые понятия туризма, виды, средства, способы и формы тур
Рига
-
Курсы. Предпринима тельская деятельност ь. В этой программе вы изучите: формы собственнос ти, налогооблож ение и бухгалтерск
Рига
-
Kursi ''Uzņēmējda rbības organizācij a'': juridiskie aspekti, organizācij as veidošanas etapi, uzņēmuma mārketinga stratēģi
Рига
-
Руководитель туристическ их групп, гид-сопрово ждающий группы на зарубежных поездках. Также предлагаем обучение по програм
Рига
-
Курс Основы фотографии. Продолжител ьность курса: 8 недель (16 занятий). Целевая аудитория курса: Курс рекомендова н для л
Рига
81 €/мес.
Mākslas fotogrāfija iesācējiem. Kursa ilgums : 8 nedēļas (16 nodarbības) . Kursi ir rekomendēti cilvēkiem bez pamatzināša
Рига
-